Дюльгелер алетлери

 

Эренде

Манъа дерлер эренде,

Бир тишим бар теренде.

Душманларым тахтадыр,

Джандан достум балтадыр.

 

 

Козев  

Манъа дерлер козев

Менде тиш бирев.

Ишимдир козевлеп

Тешикни тюзетмек  

 

Эгев

Халкълар манъа эгев дерлер,

Меннен демир эгевлерлер.

Астым-устюм толу тиш,

Тишимдедир бутюн иш.

 

 

Чот

Чот деп манъа дерлер,

Меннен агъач кесерлер,

Къыйшайгъан белимдир,

Ярым къарыш тишимдир.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кельпеден

Эки дане дудагъым бар,

Агъызым мых чыкъарыр.

Юфкъа демир, тель болса,

Кесип тюшюрмеге ярар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пычкъы

Бир сыра тишим бар,

Аралары пек сыкъ,

Агъач иле тахтаны

Меним иле пычарлар.